Kullanıcı Sözleşmesi


RİMUUT KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Rimuut, herhangi bir şirkete veya kuruluşa bağlı olmaksızın, bağımsız olarak hizmet sunan serbest meslek sahiplerinin www.rimuut.com adlı internet sitesi üzerinden müşterilerine ve/veya potansiyel müşterilerine ulaşmasını kolaylaştırmak üzere başta fatura, tahsilat, güvenli ödeme, sözleşme, proje yönetim araçları gibi hem müşteri hem de serbest meslek sahibine kolaylıklar sağlayan, aynı zamanda müşteri ve serbest meslek çalışanlarının birbirleri hakkında güvenilir şekilde bilgi sahibi olması sağlayan bir elektronik ticaret platformudur. İlgili internet sitesinde yayınlanan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu Sözleşme’de Müşteri ve Müşteri’ye hizmet sunmak isteyen Freelancer birlikte “Üye” olarak anılacaktır.

 1. Taraflar

Bu Rimuut Kullanıcı Sözleşmesi, Rimuut OÜ (Rimuut) ile www.rimuut.com adlı internet sitesi (Site) üzerinden kayıt olan Üye arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Sözleşme’de Rimuut ile Üye tek tek Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

Üye Site’ye Üye olarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Müşteri’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili tüketici mevzuatı uyarınca “tüketici” sıfatı taşıması halinde, Müşteri ilgili mevzuat kapsamında tüketicilere tanına hak ve yetkilerden yararlanabilir. Ancak, Site’nin ve Site’de müşterilere sağlanan hizmetin büyük oranda ticari iş ve işlemler üzerine kurulmuş olması nedeniyle, Müşteri’nin tüketici olması halinde Müşteri’nin ilgili tüketici haklarını kullanabilmesi için bu durumu Rimuut’a önceden bildirmesi gerekir. Freelancer bu husus bildiğini ve bu sebeple gereken durumlarda ilgili tüketici mevzuatına uygun hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

Rimuut İletişim Bilgileri:

Ticaret Unvanı

:Rimuut OÜ

Adres

: Sepapaja 6, Tallinn, Harjumaa, 15551 Estonia

e-Posta Adresi

: info@rimuut.com

 1. Tanımlar

Site: www.rimuut.com alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesi ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan mecralar ile Rimuut’a ait mobil aplikasyonların tamamını,

Rimuut: Rimuut OÜ’yü,

Müşteri: Site’ye giriş yapan, Site’de talep ettiği Hizmet’i sağlanması için kendisinden istenilen bilgileri paylaşan, “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” İfadesinin yer aldığı kutucuğu işaretlemiş ve “Kayıt Ol” butonuna basarak Üye olma sürecini tamamlamış, Site’de yer alan Hizmetler’den Kullanıcı Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde belirtilen koşullar ile yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,  (Freelancerlar ile akdedilecek diğer sözleşmeler, Kullanıcı Sözleşmesi’nden tamamen bağımsızdır.)

Freelancer: Site üzerinden müşterilere hizmet sunabilmek için Site’ye kayıtlı olan ve işbu Sözleşme’de nitelikleri belirtilen hizmetleri müşterilere sağlayan, müşterilere ilgili hizmetlerin sağlanabilmesi için akdedilecek hizmet sözleşmesinin tarafı olan, Site’de yer alan Hizmetler’den Kullanıcı Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde belirtilen koşullar ile yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi bağımsız çalışan kişiyi,

Sözleşme: İşbu Rimuut Kullanıcı Sözleşmesi’ni,

Hizmet Sözleşmesi: Freelancer ile Müşteri arasında akdedilecek, Hizmet sağlanmasını konu edinen ve Taraflar’ın edim ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşmeleri,

Hizmet/Hizmetler: Müşteri’nin Freelancer ile mutabık kalarak Site üzerinden kendisine sağlanması konusunda Freelancer ile sözleşme akdettiği, Site üzerinden ortaya konan ve işbu Sözleşme’de aşağıda tanımlanan faaliyetleri,

Web, Mobil ve Yazılım Geliştirme

IT&Network Hizmetleri

Data Bilim & Analitik Hizmetleri

Mühendislik & Mimarlık

Tasarım & Kreatif Hizmetler

Yazarlık

Çeviri

İdari Destek

Dijital Pazarlama & PR

Danışmanlık

ifade eder.

 1. Sözleşme’nin Amacı ve Konusu

Bu Sözleşme, Site’nin kullanım koşullarını ve bu kullanım esnasında Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini tespitini amaçlamaktadır.

Bu Sözleşme, Freelancer ile Müşteri arasında akdedilecek hizmet tedarik sözleşmelerinden tamamen bağımsız olup; sadece Site’nin kullanımı, Site’ye Üyelik şartları ve yükümlülükleri kapsar. Üye, bu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul etmekle birlikte; Site içerisinde yer alan kullanım ve Üyeliğe ilişkin olarak Rimuut tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme uyarıyı dikkate alacağını ve bu uyarı ve bilgilendirmelere uygun davranacaklarını kabul ve beyan eder.

 1. RIMUUT Sistem Akışı ve Hizmet Sözleşmesi’nin Tarafları

Rimuut, Site üzerinde Freelancer tarafından Müşteri’ye sağlanan/sağlanacak Hizmet/Hizmetler için Müşteri ile Freelancer arasında kurulacak ilişkiye aracılık faaliyetini yürütmektedir. Bu sebeple, Rimuut hiçbir Hizmet Sözleşmesi’nin tarafı olmayıp; sadece Müşteri ile Freelancer’ı buluşturan bir elektronik ticaret platformudur. İşbu sebeple, Hizmet’in sunumunda yaşanacak herhangi bir eksiklik, ayıp ve/veya hatadan Rimuut sorumlu tutulamaz ve Hizmetler kapsamında doğan/doğacak yükümlülüklere ilişkin Rimuut’un herhangi bir hak ve sorumluluğu bulunmaz.  

Rimuut’un bu Sözleşme kapsamında Üyelere ilişkin yüklendiği yükümlülükler, Müşteri ile Freelancer’ın birbirini tanıması ve iletişime geçmesi için pazaryeri sistemi kurma, bakımını üstlenme, barındırma (hosting) ve Müşteri ile Freelancer’ın akdedeceği sözleşmeleri sistem tarafından hazırlamaktan ibarettir.

 1. Müşteri ve Freelancer’ın Site Kullanımından Doğan Hak ve Yükümlülükleri

Müşteri ve Freelancer, Üyelikleri süresince, Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemini yerine getirirken bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site’ye ve Site’de sunulan servislere Üye olabilmek gerekli bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu Sözleşme’de ve Site’de satışa sunulan ürünler için belirlenen her türlü hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, Üyelerin bir gerçek kişi olması durumunda, Sözleşme’nin Üyeler tarafından onaylanması ile Üye 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt eder. ÜyeÜye

Üye’nin bir tüzel kişilik olması halinde ise, işbu Sözleşme’nin onaylanması ile Üye kendi yargı bölgesinde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olduğunu, bu Sözleşme’yi akdetmek dahil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunu ve ayrıca Sözleşme’yi akdeden temsilcisinin Sözleşme’nin akdedilmesi için usulüne uygun yetkilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

Rimuut, Üyelik sürecinde yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini Üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu iptal etme hakkına da sahiptir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Rimuut’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site’ye Üye olurken Üyenin verdiği e-posta adresinin ve diğer bilgilerin güncel olması zorunludur.  Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Site’ye Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Rimuut, verilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder, buna göre davranır ve bu bilgileri araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.  Üyeler, Site’ye Üye olurken verdikleri bilgilerin değişmesi halinde bu durumu gecikmeksizin Rimuut’a bildirmekle yükümlüdür.

Üye, Rimuut’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Rimuut’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üyenin Site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üyeye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyenin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Rimuut’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üye, Rimuut’un yazılı onayı olmadan Bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; Üyeliğini  kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz..

Sözleşme’de veya Site’deki hizmetler için akdedilecek sözleşmelerde yer alan özel sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye Site üzerinden gerçekleştirdiği hukuka aykırı her türlü iş/işlem sonucunda doğan zarardan münhasıran sorumlu olacağını kabul eder.

Site kapsamında akdedilen sözleşmelere herhangi bir aykırılık bulunmasa dahi, Üyenin Site’yi kullanma amacının hukuka ve ahlaka aykırı olduğunun anlaşılması halinde, Rimuut, Üyenin Üyelik sürecini kalıcı olarak iptal hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Rimuut’un sözleşmelerden ve kanundan doğan tazminat hakları saklıdır. Bu ihlal doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan Üye sorumlu olup, Rimuut’un rücu hakkı saklıdır.  

Rimuut, Site üzerinde sunulan hizmet ve servislerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğradığı/uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Rimuut’tan tazminat talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

Rimuut, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Rimuut tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve bu içeriği giren Üyenin Üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Site’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üye arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Site’ye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üyenin yaşayacağı sorunlardan Rimuut sorumlu tutulamaz.

Rimuut, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın her zaman işbu Sözleşme koşullarını değiştirebilir. Üyeler, sürekli olarak Site’yi ve Site’deki güncellemeler hakkında yapılacak bilgilendirmeleri takip ile yükümlüdür. Ancak her şartta Sözleşme’de meydana gelen değişiklikler ardından Site’yi kullanmaya devam eden Üyeler Sözleşme’nin yeni halini kabul etmiş sayılır.

 1. Müşteri’nin Diğer Hak ve Yükümlülükleri

Müşteri, Site’ye Üye olduktan sonra, Site’de seçtiği başlık altında aradığı Hizmet’i kendisine sunacak ve/veya sunabilecek Freelancer’ları görüntüleyebilir. Müşteri, Freelancer’ların profillerin incelemesi gerekmeksizin, Site üzerinden aradığı Hizmet’e ilişkin bilgi ve/ya açıklama içeren ilanlar paylaşabilir.

Müşteri, Hizmet şartlarını görüşmek istediği Freelancer ile Site üzerinden iletişime geçebilir ve doğrudan Freelancer ile mesajlaşabilir. (Site İletişim Aracı) Müşteri, Site İletişim Aracı’nı kullanırken tedarik etmek istediği Hizmet’e ilişkin bilgileri eksiksiz, doğru ve hizmetin sunumunu kolaylaştıracak şekilde paylaşmaya çaba gösterecektir. Müşteri, Site İletişim Aracı’nı kullanırken iletişime geçtiği Freelancer  ile hukuk ve ahlak kurallarına uygun bir iletişim sağlayacaktır.

Rimuut, Site İletişim Aracı üzerinden gerçekleşen Freelancer ile Müşteri arasındaki iletişim geçmişine ve içeriklerine erişme hakkını haizdir. Freelancer ile Müşteri arasında yaşanacak herhangi bir uyuşmazlıkta, Rimuut, bu iletişim kayıtlarını incelemek, denetlemek ve uyuşmazlığa temel teşkil eden sorunları tespit edip sorun çözme aşamasına dahil olabilir. Şüpheye mahal vermemek adına Rimuut’un hak ve yetki sahibi olduğu iletişim Site İletişim Aracı üzerinden gerçekleştirilen iletişimler ile sınırlıdır.

Müşteri’nin Freelancer’ın sunacağı Hizmet’i satın almak istemesi halinde, Site üzerinden Freelancer tarafından otomatik olarak hazırlanan (Sözleşme Servisi) Hizmet Sözleşmesi’ni akdetmesi gerekmektedir. Hizmet Sözleşmesi’nin tarafları Müşteri ve Freelancer’dır.

Müşteri,  Freelancer’ın Hizmet Sözleşmesi’nde yer alan yükümlülükleri ihlal etmesi halinde Rimuut’tan herhangi bir hak ve/veya alacak talep edemez.

Müşteri, Hizmet Sözleşmesi kapsamında yüklendiği edimleri ve yükümlülükleri eksiksiz, zamanında ve tam ifa etmekle yükümlüdür. Aksi halde, Freelancer’ın sözleşmesel yükümlülüklerini ifa etmeyeceğini ve/veya ifa etmekten kaçınabileceğini kabul eder.

Müşteri, Hizmet Sözleşmesi kapsamında ödemesi gereken tutarları ödememesi ve/veya eksik ödemesi halinde; Rimuut’un Müşteri’ye ait hesabı kapatabileceğini ve/veya askıya alabileceğini ve yasal yollara başvurabileceğini kabul eder. Herhangi bir yasal takibe başvurulduğu anda, kendi yasal komisyon ücreti dışında Müşteri’den ticari faiz oranında faiz, söz konusu yasal yollar için harcanan/harcanacak avukatlık ücretleri ve diğer masraflar talep edilecektir.

Rimuut, Müşteri ile Freelancer arasındaki Hizmet Sözleşmesi’nden kaynaklanan edimler ve yükümlülükler sebebiyle doğan uyuşmazlıklardan kaynaklanan herhangi bir zarara uğraması halinde, işbu zararı Müşteri’ye rücu edebilir.  Müşteri, Hizmet Sözleşmesi’nden kaynaklanan herhangi bir hak ve yükümlülüğüne ilişkin Rimuut’a talepte bulunamaz.

 1. Freelancer’ın Diğer Hak ve Yükümlülükleri

Freelancer, Site’ye kayıt olduktan sonra, kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak Rimuut’un kendisine bir profil hazırlamasını sağlar. Freelancer bu süreçte, profilinin güvenilir ve profesyonel bir görüntüye sahip olabilmesini sağlayacak terimler ve tanımlar kullanacağını, portfolyosunu özet ve ancak kendi ticari faaliyetlerini tam anlatan bir şekilde Site’ye ekleyeceğini ve süreç içerisinde Rimuut tarafından kendisinden talep edilen bilgileri Rimuut ile paylaşacağını kabul ve beyan eder.

Freelancer, Site aracılığıyla Faturalandırma Servisi hizmetini kullanacak olursa; ilgili faturalandırmanın gerçekleştirilebilmesi için Rimuut’un kendisinden talep edeceği tüm bilgileri eksiksiz paylaşacağını kabul ve beyan eder.

Hizmet Sözleşmesi kapsamında Müşteri’den tahsil edilen tutarın Freelancer hesabına tam ve zamanında aktarılabilmesi için Freelancer’ın Site arayüzüne ekleyeceği hesap bilgilerinin tam, eksiksiz ve güncel olması gerekir. Aksi halde yaşanacak gecikmelerden Rimuut sorumlu tutulamaz.

Rimuut, Freelancer’a faturalandırma, tahsilat ve sözleşme modellemeleri başta olmak üzere aşağıdaki hususlarda kolaylık sağlar. Freelancer, her bir Hizmet Sözleşmesi için farklı özellikler seçmekte serbesttir. Freelancer’ın Site’den seçeceği farklı seçenekler için Rimuut’a farklı oranlarda komisyon ücreti öder. Buna göre, her bir farklı seçenek için "https://rimuut.com/fiyatlandirma linkinde yer alan ücretlendirmeler geçerlidir.

Faturalandırma Servisi: Freelancer’ın fatura düzenleme derdi olmaksızın, ilgili Hizmet’e ilişkin proforma fatura ve faturayı Rimuut düzenler ve Müşteri’ye gönderir.

Güvenli Tahsilat: Hizmet’e ilişkin tutarı Freelancer yerine Rimuut tahsil eder ve işbirliği içinde olduğu ödeme sistemlerindeki havuz hesabında tutar. Aşağıdaki süreçlerin tamamlanması ardından tutar Freelancer hesabına aktarılır.

Rimuut, Müşteri ile Freelancer arasındaki Hizmet Sözleşmesi’nden kaynaklanan edimler ve yükümlülükler sebebiyle doğan uyuşmazlıklardan kaynaklanan herhangi bir zarara uğraması halinde, işbu zararı Freelancer’a rücu edebilir. Freelancer, Hizmet Sözleşmesi’nden kaynaklanan herhangi bir hak ve yükümlülüğüne ilişkin Rimuut’a talepte bulunamaz.

 1. ÖDEME:

Hizmet Sözleşmesi’nde Hizmet’in tamamlanması üzerine ödeme yapılacağı kararlaştırılmışsa, Hizmet’in tamamlandığının Freelancer tarafından Rimuut’a bildirildiği tarihte Müşteri’ye proforma fatura düzenler ve ödemenin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri email adresine bir ödeme linki gönderir. Müşteri bu linkin kendisine iletilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde ilgili ödemeyi gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ödemenin gerçekleştirilmesinden ve ilgili havuz hesabına aktarılmasından sonra, Hizmet Müşteri tarafından kesin kabul gerektirmiyorsa, ilgili komisyon tutarları ücretten düşülerek kalan tutar Freelancer hesabına aktarılır ve Hizmet’e ilişkin Müşteri’ye fatura düzenlenir.

Ancak, Hizmet Müşteri’nin kesin kabulünü gerektiriyorsa; ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde Müşteri Hizmet’i muayene etmek ve gözden geçirmekle yükümlüdür. Müşteri bu kapsamda, ödemeden itibaren 5 iş günü içerisinde ödemenin Freelancer hesabına geçirilmesi için onaya ilişkin ve geçirilmemesine için redde ilişkin Rimuut’a bilgilendirme yapar. Onay halinde, ilgili komisyon tutarları ücretten düşülerek kalan tutar Freelancer hesabına aktarılır ve Hizmet’e ilişkin Müşteri’ye fatura düzenlenir. Müşteri 5 iş günü içerisinde onay veya redde ilişkin Rimuut’a bir bilgilendirme yapmazsa, Hizmet’in uygunluğunu kesin olarak kabul etmiş sayılacak ve ücret Freelancer hesabına aktarılacaktır. Hizmet’in Freelancer hesabına aktarılması ardından Müşteri’nin Hizmet ile ilgili her türlü talep ve şikayetinin tek muhatabı Freelancer olacaktır.

Rimuut’un Freelancer yerine tahsilat gerçekleştirdiği durumlarda, Rimuut, Hizmet Sözleşmesi gereği Freelancer’ın herhangi bir edim veya yükümlülüğünü eksik şekilde  yerine getirdiğinin kendisine Müşteri tarafından bildirilmesi veya durumun gereğinden anlaşılması halinde, genel hukuk kuralları kapsamında Freelancer’ın Müşteri’ye iade etmesi gereken tutarı Freelancer hesabından geri çağırma hakkını haiz olup; dilerse bu hakkı kullanabilir. İadeye ilişkin doğacak masraflar Müşteri’ye yansıtılacaktır.

Rimuut, herhangi bir durumda Müşteri’nin onay vermemesi ve/veya Freelancer’ın kendisine talimat vermemesi sebebiyle doğan/doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Freelancer, Müşteri ile akdedeceği Hizmet Sözleşmesi kapsamında sunacağı hizmeti profesyonelce, eksiksiz, ayıpsız ve zamanında teslim edeceğini, aksi halde Rimuut’un işbu Sözleşme’yi sona erdirmeye hakkı olduğunu kabul eder. Böyle bir durumda Rimuut uğradığı zararları Freelancer’dan talep ve dava edebilir.

Ön Ödeme: Hizmet Sözleşmesi kapsamında, ilgili Hizmet’in sunulmasına/ifasına başlanabilmesi için belirli bir tutarda ön ödeme yapılmasına karar verilmiş ise, Freelancer’ın talebi üzerine Rimuut tarafından Müşteri’ye bir proforma fatura ve Müşteri’nin email adresine ödeme yapabilmesi için bir ödeme linki gönderilir. Müşteri, bu linkin kendisine ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde ödeme yapmakla yükümlüdür. Müşteri’nin ödeme yapması ardından Freelancer’ın Hizmet’i veya Freelancer ile arasında kararlaştırılacak şekilde Hizmet’in bir bölümünü tamamlaması ardından yapılacak kalan ödemeyle birlikte tüm tutar ilgili komisyon ücretleri düşülerek kalan tutar Freelancer hesabına aktarılır.

 1. Sorumluluk Sınırları

Site üzerinden Freelancer tarafından Müşteri’ye sağlanan hizmetler kapsamında, Rimuut sadece Site aracılığıyla aracılık faaliyetini üstlenmektedir. Bu sebeple Freelancer’ın hizmeti ve/veya yükümlülüklerini eksik, yanlış veya ayıplı yerine getirmesi sebebiyle Rimuut’un herhangi bir yükümlülüğü bulunamaz. Rimuut, Freelancer ve/veya  Freelancer ile bağlantılı olarak kaynaklanan hiçbir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zararından sorumlu olmayacağı gibi, Üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

Freelancer ile Rimuut arasındaki ilişkide Rimuut sadece Freelancer’ın  müşterilerine ve/veya potansiyel müşterilerine ulaşmasını sağlayan, fatura, tahsilat, güvenli ödeme, sözleşme ve proje yönetim araçları gibi kolaylıklar sağlayan, aynı zamanda müşteriler hakkında güvenilir bilgi sahibi sağlayan  bir elektronik ticaret platformu olup; bu kapsamda Rimuut ile Freelancer arasında hiçbir şekilde İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında bir işçi/işveren veya alt işveren ilişkisi ve/veya acente, komisyonculuk veya tellalık gibi herhangi bir ticari temsilcilik veya tacir yardımcılığı ilişkisi bulunmamaktadır. Müşteri ile Rimuut arasında olan Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki her türlü hak, yükümlülük, alacak, dava veya herhangi bir talebin tek sorumlusu Müşteri veya Freelancer olacaktır.

Hizmet Sözleşmesi kapsamında kurulacak ilişkideki tüm ticari şartlar, iş modeli, işin nasıl ve ne şekilde teslim edileceği de dahil olmak üzere Müşteri ve Freelancer arasında kararlaştırılır.

Rimuut, Freelancer’ın Site üzerinden herhangi bir dolandırıcılık, kötü amaçlı hareketler, tekrarlanan veya hatalı işlemler veya Sözleşme’ye aykırı davranışlarının bulunduğunu tespit etmesi ve/veya bu yönde güçlü kanaate varması halinde, Freelancer’ın Hizmet sözleşmelerine ilişkin kendi nezdinde olan tutarlarını Freelancer hesabına aktarmama hakkını saklı tutar.

 1. Fikri Mülkiyet

Rimuut, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesi için, Sözleşme hazırlıkları sırasında ve sözleşme süresince, verilen hizmete ilişkin Site’de kullanılan ürün ve/veya hizmetlerin, projelerin, belgelerin, Site’ye ilişkin veya Site’de yer alan görsellerin, metinlerin, bültenlerin, sloganların, videoların, tasarımların, know-how ve her türlü ticari bilginin, illüstrasyonların, veritabanının, sistem akışına ilişkin herhangi bir verinin, her türlü logo, amblem ve verilerin fikirlerin, Rimuut’a ait ticari markalar ve ticari görünümlerin, akışların, kaynak kodlarının, araştırmaların, kodların, tekniklerin, istatistiklerin ve mali ve manevi haklarına ilişkin tüm fikri hakların tek sahibidir ve  bu içeriklere ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm haklar münhasıran Rimuut’a aittir. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde tersine mühendislik yapmayacağını ya da Site’nin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Rimuut ve 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Freelancer ile Müşteri arasında akdedilecek Hizmet Sözleşmesi’nin fikri mülkiyete ilişkin hususları ilgili sözleşmede veya taraflar arasında mutabık kalınan iş şartlarında yer alır.

 1. Mücbir Sebep ve Uygulanacak Hukuk

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Rimuut, Bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Rimuut’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Rimuut’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Estonya Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Sözleşme’nin Süresi ve Sona Ermesi

Üye, Kullanıcı Sözleşmesi ile Hizmet Sözleşmesi’nin birbirinden bağımsız sözleşmeler olduğunu; bu sebeple Hizmet Sözleşmesi sona erse dahi; işbu Sözleşme’deki koşullar gerçekleşinceye kadar işbu Sözleşme ile bağlı olacağını bildiğini kabul eder.

Bu Sözleşme, Site üzerinden onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup; Üyenin Site’de Üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve Üye ile Rimuut arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Üyenin kalıcı olarak Üyeliğinin durdurulması ve Üyenin Üyeliğini kendi iradesiyle sona erdirmesi halinde sona ermiş sayılacaktır.

Rimuut, Üyenin bu Sözleşme’yi veya Site üzerinden akdedilecek diğer sözleşmeleri veya Site üzerinden sunulan farklı hizmetlere ilişkin kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshedebilecektir:

 1. Üyenin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

 2. Üyenin bu Sözleşme ve ve Site aracılığıyla akdedilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmesi,

 3. Üyenin üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması,

 4. Üye’nin Site’de veya Rimuut ile paylaştığı bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka aykırı unsurlar taşıması veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Site’de paylaşılan bilgi, içerik görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması.

Site’ye giriş yapan ve/veya Üye olan her Üye, bu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.